udruge donacije državni proračun plaće

Udruga za zaštitu prava građana provela je Analiza prihoda i rashoda nekih neprofitnih organizacijau 2014.g. među kojima je i udruga U ime obitelji. Analiza je izrađena na temelju financijskih izvješća uduga koje su dostupne na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Povod za ovu analizu bila su im svakodnevna prepucavanja u tisku i u elektronskim medijima glede odluke gospodina Ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića da raspusti povjerenstvo u Ministarstvu kulture koje je odlučivalo o potporama koje se dodjeljuje neprofitnim organizacijama.

“Zapazili smo da se problematizira isključivo potpore i eventualno kriteriji za dodjeljivanje potpora, dok podaci o načinu trošenja sredstava doznačenih na ime potpora neprofitnim organizacija Ministarstvo nije objavilo. Očito da u društvu ne postoje adekvatni mehanizmi kontrole koji bi upozoravali na način utroška sredstava i eventualne nepravilnosti. Nažalost, to nije slučaj samo glede kontrole rashoda neprofitnih organizacija, već je takva praksa u državi zapravo pravilo jer kontrole poslovanja koje radi državna revizija u većini slučajeva završavaju uvjetnim negativnim mišljenjem sa spiskom nepravilnosti koje treba ispraviti, no iste se u većini slučaju ne otklanjaju ali bez ikakvih sankcija za prekršioce”, istaknuli su.

Analizirali su financijska izvješća sljedećih udruga: Fantastično dobra institucija (Fade in), Dom kulture Zagreb, Kurziv platforma za pitanja kulture, medija i društva, Prostor rodne i medijske kulture (K-zona), Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije Lupiga, Udruga Novium, Udruga U ime obitelji, H-alter.

Prihodi neprofitnih organizacija

Struktura prihoda detaljno se vidi iz sljedećeg grafikona:

udruge donacije državni proračun plaće

Iz prezentiranih podataka utvrdili su da jedino Udruga u ime obitelji ( 44 %) i i H-Alter ( 22% ) imaju nešto značajniji udio prihod od prodaje robe i usluga u odnosu na ukupan prihod udruge. Ni jedna udruga nema evidentiranih prihoda na ime članarina i članskih doprinosa,osim Udruge K-Zona koja ima evidentiranu tu vrstu prihoda u visini od smiješnih 200,00 kuna.

Prihodi od donacija su najznačajniji prihodi udruga te donacije u šest udruga u njihovom ukupnom prihodu sudjeluju između 93 i 100 posto, u Udruzi „ U ime obitelji „ donacije imaju učešće od 56 posto, a u udruzi H-Alter donacije u ukupnom prihodu udruge sudjeluju sa 76 posto.

Značajnije prihode od građana i kućanstava ostvarila je udruga „ U ime obitelji“ kojoj ta vrsta prihoda u ukupnim prihodima sudjeluje sa 17 posto, a u udruzi „Novum“ 6 posto. Ostale udruge nemaju značajnijih prihoda po toj osnovi.

Prihodi od donacija

Obzirom da su utvrdili da najveći dio svojih prihoda udruge ostvaruju od donacija, zanimljivo je utvrditi strukturu doniranih sredstava.

Struktura donacija razvidna je iz sljedećeg grafikona:

udruge donacije državni proračun plaće

Struktura donacija pokazuje da se većina udruga financira donacijama iz državnog proračuna te donacijama iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

1. Udruga „Fade In“ od donacija ostvaruje 98 % svojih prihoda, a najznačajnije su donacije iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave. Iz tih donacija ostvaruju 79 % svojih prihoda, donacije inozemnih vlada u proračunu sudjeluju sa 4 posto prihoda, a donacije od trgovačkih društava sa 15 posto prihoda.

2. Donacije u prihodima Udruge „Dom kulture Zagreb“ pokrivaju 95 posto prihoda Udruge, od čega donacije iz državnog i lokalnih proračuna sudjeluju sa 80 posto, dok donacije trgovačkih društava u ukupnom proračunu udruge sudjeluju sa 15 posto.

3. Udruga „Kulturpunkt“ od donacija pokriva 94 posto svojih proračunskih prihoda. Donacije iz državnog i lokalnih proračuna iznose 68 posto proračunskih prihoda. Ostali prihodi odnose se na donacije od inozemnih vlada 8 posto, donacije od trgovačkih društava 11 posto,a ostali prihodi od donacija iznose 7 posto.

4. Udruga „K-Zona“ osim značajnog prihoda iz proračuna države i jedinica lokalne samouprave koji iznosi 51 posto ukupnih prihoda ima i nešto viši prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u visini od 42 posto. Ukupni prihodi od donacija u toj udruzi pokrivaju 93 njenog proračuna.

5. U Udruzi „Lupiga“ prihodi od donacija pokrivaju 98 posto proračuna udruge. Donacijama iz državnog proračuna udruga pokriva 75 posto svojih prihoda ,dok donacije od trgovačkih društava iznose 23 posto ukupnih prihoda udruge

6. Udruga „Novum“ donacijama pokriva kompletan svoj godišnji prihod. U tom prihodu državni proračun sudjeluje sa 31 posto, lokalni proračuni 28 posto, donacije inozemnih vlada sudjeluju sa 19 posto, donacije od trgovačkih društava sudjeluju sa 16 posto, a prihodi od građana i kućanstava sa 6 posto.

7. Udruga „ U ime obitelji“ u 2014.g. nije ostvarila donacije iz državnog proračuna, dok je iz lokalnih proračuna ostvarila tek jedan posto svojih prihoda. Ukupni prihodi od donacija u toj udruzi iznose 56 posto njenih prihoda, a ostvareni su kroz donacije od trgovačkih društava 38 posto, te prihoda od građana i kućanstava 17 posto.

8. Udruga „H-Alter“ svoje prihode u 2014.g. ostvarila je od donacija 76 posto, to od državnog proračuna 49 %,lokalnih 12 %, donacija od inozemnih vlada 8 % te donacija trgovačkih društava 7 posto svojih prihoda.

Kako je vidljivo iz analize prihoda neprofitnih organizacija sve udruge osim udruge „U ime obitelji“ svoje prihode uglavnom ostvaruju putem donacija od države iz državnog proračuna te lokalnih proračuna ,a značajne su i donacije od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba.

Udruga“ U ime obitelji“ je svoje prihode najvećim dijelom namirila iz :

Prodajom roba i pružanjem usluga 44%

Donacijama trgovačkih društava 38%

Donacijama građana i kućanstava 17%

Rashodi od radnika

Rashodi za radnike u svih osam udruga iznose 2.806,203 kune, s tim da ističu da udruga „Novum“ u 2014. godini nije imala zaposlenih djelatnika, no najviše rashode ostvarila je na troškovima za naknade ostalim odnosima izvan radnog odnosa. Ovu udrugu spominju iz razloga što navedene naknade iznose ukupno 80 posto svih rashoda udruge.

Rashode za radnike donosimo u sljedećoj tablici:

udruge donacije državni proračun plaće

Zanimljivo je da najviše prosječne bruto plaće imaju udruge „Dom kulture Zagreb“ i „ Fade In„ sa 9.645 i 9.021 kuna, a u čijim prihodima je najznačajnija stavka donacije iz državnog proračuna, koje u udruzi „Dom kulture Zagreb“ učestvuju sa 77 posto a u udruzi „Fade In“ donacije iz državnog proračuna učestvuju sa 75 posto.

Po visini prosječnih plaća slijedi udruga „H-Alter“ čija prosječna plaća iznosi 8.670 kuna, no struktura njihovog prihoda je bitno drugačija jer donacije iz proračuna sudjeluju sa 49 posto, što je bitno manje od prethodne dvije udruge.

Udruga „U ime obitelji“ po prosječnoj plaći je na četvrtom mjesto, a specifičnost njihovog prihoda očituje se u tome što nema evidentiranih prihoda iz državnog proračuna, a lokalni proračuni učestvuju u njihovim prihodima učestvuju sa 1 posto.

Prosječna bruto plaća u Hrvatskoj koju je Državni zavod za statistiku objavio u NN 47/15 iznosila je 7.953,00 kune.

Načelno je neprihvatljivo da udruge koje se pretežito financiraju iz državnog proračuna isplaćuju bruto plaće koje su više od državnog prosjeka za 27 i 18 posto.

udruge donacije državni proračun plaće

“Ovakvu poslovnu filozofiju udrugama su omogućile državne institucije koje ne nadziru trošenje doniranih proračunskih sredstava, a nisu ni utvrdile normative za pojedine vrste rashoda. Interesantno je da na stranicama državne revizije nismo mogli pronaći ni jedno izvješće koje se odnosi na poslovanje udruge, od kojih neke imaju milijunske prihode. Držimo da nije svrha postojanja neprofitnih organizacija da gro svojih prihoda potroše na rashode za zaposlene i rashode za intelektualne i osobne usluge. Na temelju kratke analize koju smo prezentirali čini nam se da je došlo vrijeme da poslovanje udruga ispita državna revizija”, zaključili su na kraju svoje analize iz Udruge za zaštitu prava građana.

Izvor: Sloboda.hr/Narod.hr