246 osób w miejskim autobusie

Kielce, 20.04.2012. Uczniowie III Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. C.K. Norwida w Kielcach pobili, 20 bm. rekord Guinessa w “najwiêkszej liczbie pasa¿erów” mieszcz¹cych siê w autobusie komunikacji miejskiej. Do pojazdu wesz³o 246 osób. Poprzedni rekord to 241 pasa¿erów. (dw)
PAP/Piotr Polak