Stožer za obranu hrvatskog Vukovara tomislav josić srbija tužba

Stožer za obranu hrvatskog Vukovara sa zadovoljstvom je pozdravio odluku o novom Statutu grada Vukovara i izrazio nadu da je ovaj Statut tek prva u nizu pobjeda zdravog razuma u Hrvatskoj.

“Statut grada Vukovara u cijelosti poštiva zakone i odluku Ustavnog suda. Njime se zaustavlja kršenje članka 8.UZoPNM koje provodi vlada Zorana Milanovića. Statutarne odredbe su vrhunac tolerancije kojom Žrtva oprašta četničkom, velikosrpskom, jugofilnom agresoru i poziva ga na pijetet, kajanje i novi život”, kažu u SOHV-u.

Dodaju da je kakofonično, neprecizno i potpuno tendenciozno medijsko obrađivanje događaja oko statuta iznjedrilo, nažalost, niz novih laži.

Izdvojili su neke od laži koje će čitatelji “prepoznati i u izjavama Žarka Puhovskog i Milorada Pupovca”.

LAŽ: Laž je da se novim statutom Hrvatima srpske nacionalnosti u Vukovaru uskraćuju prava.

ISTINA: Istina je da srpska nacionalna manjina u Vukovaru koristi osamnaest prava. Istina je da im ta prava nitko nikada nije uskraćivao. Istina je da nitko iz vladajućih struktura nikada nije razgovarao s pripadnicima srpske manjine koji su zajedno s nama branili Hrvatsku.

LAŽ: Laž je da se novim statutom ukida ćirilica u Vukovaru.

ISTINA: Istina je da se pripadnici srpske nacionalne manjine slobodno mogu služiti svojim pismom na nekoliko razina Istina je da se novim statutom ne predviđa simbolika ćiriličnih natpisa na gradskim, javnim i državnim objektima jer je u suprotnosti s odrebom članka 8.UZoPNM. Odluka Ustavnog suda RH u točkama 30.1. i 30.2. jasno objašnjava koja prava su obvezna a što se može selektivno primjeniti pa i isključiti odnosno ne primjeniti tj, ne predvidjeti.

LAŽ: Dvojezične/dvopisane natpisne ploče na državnim i javnim institucijama nakon verifikacije statuta mogu ostati na zgradama državnih i javnih institucija.

ISTINA: Dvojezične/dvopisane natpisne ploče na državnim i javnim institucijama u gradu Vukovaru,nakon verifikacije statuta ne mogu ostati. Ostankom bi se izravno i grubo kršile nadležnosti iz Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjine, odluka Ustavnog suda RH, članak 8, UZoPNM i Ustav RH, koji tu problematiku jasno stavljaju u ingerencije lokalnih zajednica.


Tri stvari je važno naglasiti, smatra SOHV:

Članak 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mora se poštivati, što sadašnji statut i čini.
SOHV je inicirao i ustrajat će da državna, saborska razina donese odluku o prihvaćanju projekta Vukovar mjesto posebnog pijeteta.
Inzistiramo na zaštiti ustavnih vrijednosti te i dalje zahtijevamo održavanje protuustavno zabranjenog referenduma.

Jugofilnim i velikosrpskim sijačima i kreatorima kaosa u Hrvatskoj jasno poručujemo: Niste uspjeli kaosom zamagliti pogled na vaše dijabolične rabote. Vidimo kako nam tjerate mladost iz zemlje, vidimo kako gospodarski pustošite ono što smo mi krvlju obranili, vidimo kako podlo rastačete hrvatski jezik, kulturu i povijenu baštinu.

Nećete izbjeći ni registre ni lustraciju. Nakon 3 godine strpljenja i mukotrpnog otklanjanja nezakonitog i protuustavnog ponašanja sadašnje nenarodne vlasti jasno im poručujemo – ne igrajte se više žrtvom i živim sjećanjem odanih domovini, poručuje SOHV.

Koja su prava zajamčena Srbima u Vukovaru?

Katalog individualnih i kolektivnih prava zajamčenih zakonom i Statutom Grada Vukovara pripadnicima srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara:

1. pravo na slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti;
2. pravo koristiti svoje prezime i ime na jeziku kojim se služe, te da ono bude službeno priznato njima i njihovoj djeci upisom u matične knjige i druge službene isprave, u skladu s propisima Republike Hrvatske;
3. pravo slobodno izražavati svoju vjersku pripadnost i očitovati svoju vjeru te u skladu s tim pripadati vjerskoj zajednici, te pravo na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere;
4. pravo slobodno služiti se svojim jezikom i pismom, privatno i javno, uključujući pravo na jeziku i pismu kojim se služe isticati oznake, napise i druge informacije u skladu sa zakonom; 5. pravo pripadnika nacionalnih manjina na služenje svojim jezikom i pismom u postupcima pred tijelima lokalne i područne samouprave, državne uprave prvog stupnja, pred ustrojstvenim jedinicama središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred sudbenim tijelima prvog stupnja, državnim odvjetništvima i državnim pravobraniteljstvima prvog stupnja, javnim bilježnicima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koji su ovlašteni postupati na području Grada Vukovara;
6. pravo da se obrazac osobne iskaznice tiska i popunjava i na jeziku i pismu kojim se služe, te pravo na dobivanje i drugih javnih isprava i na jeziku i pismu nacionalne manjine u skladu sa zakonom;
7. pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe u skladu sa zakonom;
8. pravo na kulturnu autonomiju održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicije;
9. pravo na pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe u skladu sa zakonom;
10. pravo na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
11. pravo osnivati udruge, zaklade i fundacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta;
12. pravo na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj, područnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima u skladu sa zakonom;
13. pravo na sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
14. pravo na slobodnu uporabu nacionalnih znamenja i simbola u privatnom i javnom životu u skladu sa zakonom i na obilježavanje praznika nacionalnih manjina;
15. pravo da uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske nacionalne manjine u svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina, s tim da zastavi, grbu i drugom znamenju i simbolu Republike Hrvatske uvijek treba dati počasno mjesto u odnosu na zastave i simbole nacionalnih manjina;
16. pravo da se u svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, s tim da kada se izvodi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike Hrvatske;
17. pravo da slobodno održavaju veze s narodom s kojim dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, te s pravnim osobama sa sjedištem na području države tog naroda koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, nakladničke (izdavačke) i humanitarne djelatnosti;
18. pravo na zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda.

Iz odluke Ustavnog suda

– da je Gradsko vijeće Grada Vukovara dužno u roku od jedne godine od dana objave ove odluke u “Narodnim novinama”, vodeći se člankom 6. Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00. i 56/00. – ispr.),A U DUHU ČLANKA 8. USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA (“Narodne novine” broj 155/02., 47/10. – odluka USRH, 80/10. i 93/11. – odluka USRH), u Statutu Grada Vukovara izrijekom propisati i urediti, za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma TE JAVNOPRAVNE OBVEZE TIJELA DRŽAVNE I JAVNE VLASTI između onih navedenih u Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00. i 56/00. – ispr.) za koje smatra da odgovaraju životnim činjenicama i faktičnim okolnostima u Gradu Vukovaru, u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90-ih godina 20. stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara;

– 30.1. Sukladno tome, postoje samo dva individualna prava pripadnika nacionalnih manjina koja ulaze u okvir članka 12. stavka 2. Ustava, a koja prema ZUJiPNM-u moraju biti primijenjena na cijelom području općine odnosno grada i kojih se opseg ne smije smanjivati. To su:

– 1) pravo pripadnika nacionalnih manjina na služenje svojim jezikom u postupcima pred tijelima državne uprave prvog stupnja, pred ustrojstvenim jedinicama središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred sudbenim tijelima prvog stupnja, državnim odvjetništvima i državnim pravobraniteljstvima prvog stupnja, javnim bilježnicima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koji su ovlašteni postupati na području općine ili grada koji su u ravnopravnu službenu uporabu uveli manjinski jezik i pismo (članak 5. točka 3. ZUJiPNM-a), i

– 2) pravo pripadnika nacionalnih manjina na dobivanje javnih isprava i na jeziku i pismu nacionalne manjine (članak 9. točka 1. i članak 18. stavak 1. točka 1. ZUJiPNM-a).

– 30.2. SVA OSTALA individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma, kao i SVE JAVNOPRAVNE OBVEZE TIJELA DRŽAVNE I JAVNE VLASTI koje su u vezi s tom uporabom navedene u ZUJiPNM-u, MOGU SE STATUTOM općine odnosno grada uvesti i samo na dijelu ili dijelovima područja općine odnosno grada, a SAMA PRAVA odnosno javnopravne obveze mogu biti “predviđeni” i u UŽEM OPSEGU od prava odnosno javnopravnih obveza utvrđenih ZUJiPNM-om,PA I ISKLJUČENI(TO JEST NEPREDVIĐENI)”).